Skip to main content

Privacy statement Mobilitics.nl

Mobilitics.nl (“Mobilitics”) is onderdeel van Amega Groep B.V. (“Amega”).

In dit privacy statement beschrijft Mobilitics hoe met de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt omgegaan, zoals de grondslagen, doeleinden van de verwekring, bewaartermijnen en welke rechten u heeft. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

In dit privacy statement wordt onder "Persoonsgegevens" verstaan alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren of die we rechtstreeks kunnen koppelen aan een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

Amega Groep B.V.

Hans van der Linden, Financieel directeur

Laan der Verenigde Naties 95

3316 AK Dordrecht

Tel. 078-6321370

Kvk nummer: 24330162

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mobilitics verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of onze producten heeft aangeschaft en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Mobilitics respecteert uw privacy en beschermt de Persoonsgegevens die u met ons deelt.

Mobilitics verwerkt de onderstaande Persoonsgegevens van u:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (telefoon, email)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële (facturerings)gegevens
 • Klantnummer (ID)
 • Chassisnummer voertuig
 • Kenteken voertuig

Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als deze door u zelf worden aangeleverd, bijvoorbeeld in e-mails die u aan ons stuurt.

Grondslagen voor het verwerken van Persoonsgegevens

Mobilitics verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 2. Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 4. Met uw toestemming.

Wanneer Mobilitics uw Persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Mobilitics deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Mobilitics wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw Persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

 

Doeleinden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens

Mobilitics kan uw Persoonsgegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden;
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling;
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van de importeur, het afhandelen van klachten en verzoeken;
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers/servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of –storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices;
 • Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren;
 • Om met u te communiceren en in verband met het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 • Het versturen van commerciële berichten en het voeren van direct marketingcampagnes;
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen;
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie;
 • Het bieden van diensten op het internet;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten

Mobilitics kan uw Persoonsgegevens ook verwerken in verband met andere doeleinden, bijvoorbeeld prijsvragen. In dat geval wordt dat aangegeven op het moment waarop de Persoonsgegevens voor dit doel worden verzameld.

Hoe lang wij Persoonsgegevens bewaren

Mobilitics zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang Persoonsgegevens bewaard mogen worden:

Aan wie verstrekt Mobilitics uw Persoonsgegevens

Mobilitics deelt uw Persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacy statement omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijke verplicht is of wanneer u hier toestemming voor hebt gegeven. De derden aan wie de Persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw Persoonsgegevens om te gaan. Met bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als bij Mobilitics ten aanzien van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mobilitics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Door Mobilitics ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw Persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Hierbij kunt u denken aan accountants, notarissen en verzekeraars. Daarnaast kan Mobilitics uw Persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden verstrekken.

Mobilitics kan uw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen Amega wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Als de ontvanger van Persoonsgegevens zich bevindt in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van Persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt, zal Mobilitics erop toezien dat een dergelijke doorgifte van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Mobilitics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar privacy@amega.nl. Mobilitics heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin Persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden.

In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw Persoonsgegevens door Mobilitics:
 • het recht om te verzoeken of Mobilitics Persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw Persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw Persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u contact opnemen met Mobilitics via privacy@amega.nl of per post via:

Amega Groep B.V.

Laan der Verenigde Naties 95

3316 AK Dordrecht

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, kan Mobilitics  om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te kunnen controleren. Mobilitics zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw veroek, aan u laten weten of Mobilitics aan uw verzoek kan voldoen.

In specifieke gevallen, als sprake is van bijv. een complex verzoek, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging wordt u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek geïnformeerd. Onder bepaalde omstandigheden kan uw verzoek worden geweigerd; in dat geval zal Mobilitics u uitleggen waarom.

Benadering van betrokkenen

Mobilitics kan u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden en het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Mobilitics, dan proberen wij daar altijd samen met u uit te komen. Als dit niet leidt tot het gewenste resultaat, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten)

Wijzigingen

Mobilitics is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien in april 2022.

Vragen over ik wil Mobiliteit?

Contactformulier

Laan der Verenigde Naties 95

3316 AK Dordrecht

info@Mobilitics.nl

Mobilitics

Laan der Verenigde Naties 95
3316 AK Dordrecht

Tel. 088 - 374 97 49

E-mail: info@mobilitics.nl

Openingstijden

Maandag 8:00 - 18:00

Dinsdag 8:00 - 18:00

Woensdag 8:00 - 18:00

Donderdag 8:00 - 21:00

Vrijdag 8:00 - 18:00

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten

Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Bij akkoord geef je ons toestemming voor het gebruik van noodzakelijke, functionele en optimale cookies op onze website.